In this video master Gong Zhong Xiang demos his Yangs style Taiji Quan. Master Gong was a top student of Chu Gui Ting (who was a top student of Yang Chen Fu).

In this video Master Gong demonstrates:
Traditional Yang style Taiji Quan Long Form
Taiji 2 person 88 Movement San Shou