Master Gong Zhong Xiang demonstrates his Xing Yi Quan. Master Gong was a top student of Chu Gui Ting (who was a top student of Li Cun Yi). The material in this film complements Master Gong Zhong Xiang’s book “Authentic Xing Yi Quan”, which has been translated into English and is available through amazon.

This film demonstrates:

  • Five Elements
  • Twelve Animals
  • Zha Shi Chui
  • Shi Er Hong Chui
  • Ji Xing Shi Ba
  • Wu Xing Lian Huan Quan
  • and the 2 Person Five Element Set